spřátelené weby:       Tennis hotel Prostějov  |  
   Úvod   o nás  |   Kontakt  |   Formuláře  |  

Události v průběhu leasingové smlouvy

 • CESE smlouvy - změna v osobě nájemce
  • Nejdříve po 6 měsících řádného splácení leasingové smlouvy
  • Pouze v případě, že na leasingové smlouvě jsou uhrazeny k datu cese všechny platby dle splátkového kalendáře (smlouva je bez dlužných částek) a jsou splněny veškeré podmínky LS
  • Po doručení žádosti, dokumentů uvedených na žádosti a uhrazení poplatku za změnu
  • Do 14 dnů za předpokladu doložení a splnění všech výše uvedených bodů
  • Pouze s aktuálním datem
    
 • Povolení podnájmu (pronájmu) předmětu leasingu na třetí osobu
  • Podnájem je možné provést nejdříve po 3 měsících řádného splácení leasingové smlouvy
  • Podnájem lze uskutečnit pouze v případě, že jsou uhrazeny k datu podnájmu všechny platby dle splátkového kalendáře
  • Pro povolení podnájmu je nutné vyplnit žádost, přiložit požadované materiály uvedené na žádosti a uhradit poplatek za podnájem
  • Podnájem se povoluje vždy s aktuálním datem
    
 • Technické zhodnocení předmětu leasingu
  • Technické zhodnocení (dále jen TZ) lze uskutečnit pouze v případě, že na leasingové smlouvě jsou uhrazeny k datu TZ všechny platby dle splátkového kalendáře
  • Pro povolení TZ je nutné vyplnit žádost, přiložit požadované materiály uvedené na žádosti
  • TZ se povoluje vždy s aktuálním datem
    
 • Změna pojištění předmětu leasingu
  • Na změnu pojištění je nutné zaslat volně formulovanou písemnou žádost s uvedením přesné specifikace požadované změny pojištění
  • V případě, že máte na leasingové smlouvě poskytnut jakýkoliv benefit na havarijním pojištění či na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nelze toto pojištění měnit po dobu trvání leasingové smlouvy
    
 • Změna splátkového kalendáře (dále jen SK)
  • Změnu SK je možné provést nejdříve po 6 měsících řádného splácení leasingové smlouvy
  • Změnu SK je možné uskutečnit pouze v případě, že na leasingové smlouvě jsou uhrazeny k datu změny SK všechny platby dle splátkového kalendáře
  • Na změnu SK je nutné vyplnit žádost, případně přiložit požadované materiály uvedené na žádosti a uhradit poplatek za změnu SK
  • Minimální doba trvání leasingové smlouvy je 36 měsíců, maximální doba trvání leasingové smlouvy je 60 měsíců
    
 • Zapůjčení velkého technického průkazu (dále jen VTP) (tiskopis zde)
  • Zapůjčení VTP je možné uskutečnit pouze v případě, že na leasingové smlouvě jsou uhrazeny k datu zapůjčení všechny platby dle splátkového kalendáře a jsou splněny veškeré podmínky lesingové smlouvy
  • Na zapůjčení VTP je nutné vyplnit žádost
  • Při zapůjčení VTP můžete být požádán o zápis majitele vozidla do VTP (Bohemia, s. r. o.) a uživatele (provozovatele) vozidla (Vaše osoba). K tomuto účelu obdržíte spolu s VTP i plnou moc k těmto úkonům
    
 • Změna jiných podmínek leasingové smlouvy
  • Požadovanou změnu je možné uskutečnit pouze v případě, že na leasingové smlouvě jsou uhrazeny k datu změny všechny platby dle splátkového kalendáře a jsou splněny veškeré podmínky leasingové smlouvy
  • Na změnu jiných podmínek leasingové smlouvy je nutné zaslat volně formulovanou písemnou žádost s uvedením přesné specifikace požadované změny

Odcizení předmětu leasingu

Při kalkulaci finančního vyrovnání se vychází z částky, kterou pronajímatel do chvíle odcizení předmětu obdržel. V této částce je zahrnuta:
 • úhrada splátek nájemného hrazeného předem
 • běžné měsíční splátky
 • přijaté pojistné plnění
Podle smluvních podmínek má leasingová společnost právo na odečtení neuhrazené části pořizovací ceny (neboli vstupní investice pronajímatele) a právo na náhradu ušlého zisku, až do doby předčasného ukončení smlouvy. Zde také velmi často dochází k nedorozumění. Klient předpokládá odečtení pouze násobku finanční služby (její výše je uvedena na každé leasingové smlouvě a ve splátkovém kalendáři) dle počtu měsíců, které uplynuly mezi převzetím předmětu a obdržením pojistného plnění na účet leasingové společnosti. Leasingová společnost však požaduje výši úhrady, která odpovídá anuitní kalkulaci úroku. Přesněji:
 • výši hodnoty pořízené investice
 • počet měsíců financování
 • úrokovou míru, ze které byly kalkulovány leasingové splátky a průběh splácení této investice nájemcem

Ukončení leasingové smlouvy

Ilustrační obrázek kalendáře Není-li v leasingové smlouvě dohodnuto jinak, leasingová smlouva končí splněním závazků nájemce, přičemž se tak může stát těmito způsoby:
 • uplynutím sjednané doby leasingu a převodem vlastnictví předmětu leasingu na nájemce
 • dohodou pronajímatelem a nájemcem o ukončení leasingu při zaplacení všech splátek před uplynutím stanovené doby leasingu
 • trvalým vyloučením předmětu leasingu z činnosti a zaplacením všech splátek. Pak je nájemce povinen odstranit předmět leasingu podle dispozic pronajímatele
 • prodejem předmětu leasingu a rozdělením si získané částky v dohodnutém poměru
 • dalším pronájmem většinou za výhodnějších podmínek
Pronajímatel má právo předčasně ukončit smlouvu podle jejích příslušných ustanovení v těchto případech:
 • pakliže bylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení týkající se majetku nájemce nebo pokud nájemce vstoupil do likvidace nebo jinak ukončil podnikatelskou činnost
 • odstoupil-li dodavatel předmětu leasingu od kupní smlouvy ještě před dodáním předmětu leasingu
 • porušuje-li nájemce podstatným způsobem leasingovou smlouvu
 • nájemce zemřel (fyzická osoba)
 • nájemce přemístil své sídlo nebo bydliště mimo ČR
 • jestliže nájemce uvedl při uzavření smlouvy nesprávné údaje, zamlčel okolnosti, za kterých by pronajímatel smlouvu neuzavřel
Ukončením smlouvy nezbavuje nájemce povinnosti uhradit pronajímateli všechny dosud nezaplacené splátky za dobu, na kterou byla smlouva uzavřena a dále výdaje pronajímatele spojené s ukončením smlouvy a odebráním předmětu, úroky z prodlení, smluvní pokuty a náhradu škody.

Tato okolnost je pro nájemce natolik zásadní, že by předčasné ukončení smlouvy mělo být již předem upraveno v leasingové smlouvě, anebo by tam měl být odkaz na všeobecné podmínky. Tuto situaci ovšem právě všeobecné podmínky řeší jen v obecné rovině, a proto lze každému, kdo o leasingu uvažuje, jen doporučit, aby se ještě před podpisem smlouvy informoval i na důsledky, které pro něho budou plynout z mimořádného ukončení smlouvy. Není to časté, ale stává se, že některé, zejména ty málo známé, leasingové společnosti využívají neznalosti nájemce při vzájemném finančním vyrovnání ve svůj prospěch.

Proces předčasného ukončení smlouvy končí finančním vyrovnáním. Do vyrovnání je nutné započítat všechny již uskutečnitelné, ale i neuskutečnitelné platby od nájemce, nespotřebovaná záloha nebo časově nerozlišené první vyšší splátky, pojistné plnění od pojišťovny, částka za prodej předmětu nebo vraku, úroky z prodlení za opožděné nebo do dne ukončení smlouvy neuhrazené splátky, současná hodnota dluhu nájemce ke dni ukončení smlouvy, různé poplatky a další náklady spojené s mimořádným ukončením smlouvy.

x:
© Bohemia, s. r. o., 2013 - email: :skacel@bohemia-ol.cz